Vår värdegrund

Värdegrunden är det allra viktigaste för att resten av målområdena ska bli uppfyllda. Att individen ska känna sig trygg och trivas hos oss är en förutsättning för att det övriga lärandet ska blomstra.  De normer och värden vi vill förmedla skall genomsyra ALL verksamhet på förskolan. I vårt värdegrundsarbete har vi valt att fokusera på, och arbeta utifrån tre värdeord, Trygghet, Hänsyn och Ansvar. Dessa ord är en sammanfattning av barnkonventionen samt uppdraget i läroplanen kring förskolans värdegrund. 

VAD innebär detta i praktiken…

Trygghet

Trygghet för oss innebär,

– Att alla ska få känna sig trygga i att vara sig själva.

 – Att veta att andra runtomkring har en omtanke om mig och mina behov.

– Att jag alla ska få känna tilltro till sig egen förmåga, men också veta att det finns en hjälpande hand när det behövs.

Hur förmedlar vi trygghet?
– Vi lyfter fram varje människas unikhet och lär oss uppskatta varandras olikheter och mångfald. Detta gör vi i spontana situationer och i kontinuerliga värdegrunds-samlingar.
– Vi frågar varandra ”hur mår du”. Uppmärksammar och tröstar någon som är ledsen. Vi ser varandra i alla situationer och är många om att alla ska få känna sig inkluderade. Vi erbjuder en famn när det behövs och har miljöer som inbjuder till lugn och ro.
– Vi uppmuntrar varandra att erövra nya färdigheter och stöttar när det behövs. Barnen får utrymme att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Hänsyn:

Varför är det viktigt? 

– För att stärka barnens medkänsla och förmåga att leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

Hur jobbar vi med att stödja barnen gällande hänsyn?

– Vi stimulerar barnens samspel samt stödjer dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
–  Vid samlingar tar vi alla hänsyn och lyssnar till den som har ordet.
– Vi samtalar med barnen kring våra olikheter och vikten vid att visa hänsyn och ha respekt för varandra trots våra olikheter.

Ansvar
Varför är det viktigt?

–  För att stärka barnets förmåga till ansvar och solidaritet som krävs i vårt demokratiska samhälle.

Hur jobbar vi med ansvar?
– Vi tar ansvar för vår miljö. Genomför regelbundna aktiviteter som värnar om vår närmiljö.
– Vi tränar på att ta ansvar för gemensamma regler och för våra attityder och handlingar.