Vår kristna profil

Sedan 1 juli 2011 lyder vi under skollagen som säger att undervisningen skall vara ickekonfessionell men att utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning och ha konfessionella inslag. Deltagandet i dessa skall vara frivilligt. Barnen på förskolan är så små att de inte själva kan välja om de vill delta eller inte, därför blir det vårdnadshavarnas beslut. I samband med erbjudande av plats för barnet på Lyckans förskola, skickas ett informationshäfte hem till vårdnadshavarna. I detta finns också information om den kristna profilen och hur vi arbetar med den på förskolan. Varje vårdnadshavare får därefter skriftligt ta ställning till barnets deltagande i samlingar och aktiviteter med konfessionella inslag. Vi har som rutin att alltid göra ett utskick i TYRA-appen efter en samling med konfessionella inslag. Detta för att vårdnadshavarna ska ha full insyn och möjlighet att påverka och ge synpunkter.

Genom vår kristna profil vill vi ge barnet möjlighet att:

• Få ta del av bibelns berättelser
• L ära känna vårt lands kristna tradition och kulturarv genom att följa de kristna högtiderna i verksamheten
• Utvecklas till trygga individer, var och en till den unika person han/hon är
• Utveckla kristna värden såsom respekt, empati och hänsyn utifrån den gyllene regeln ”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem.”

Detta gör vi genom:
• bibelsamlingar sammankopplat med värdegrunden
• drama och sång
• att uppmärksamma våra kristna högtider i verksamheten